inner-banner (1)

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/2014, 70/17, dalje u tekstu: Zakon), Skupština Udruge “ACI-Hrvatsko financijsko tržišno udruženje“, održana dana 1.lipnja 2019.g. donijela je

STATUT
UDRUGE ACI Financial Markets Association Hrvatska

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište udruge ACI Financial Markets Association Hrvatska (u daljem tekstu: Udruga); zastupanje Udruge; ciljevi i područja djelovanja sukladno ciljevima Udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; način osiguranja javnosti djelovanja Udruge; uvjeti i način učlanjivanja kao i prestanak članstva, prava i obveze, odgovornosti te stegovna odgovornost članova kao i način vođenja popisa članova; unutarnji ustroj Udruge; tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora Udruge; prestanak postojanja Udruge; imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom; postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge kao i druga pitanja od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: ACI Financial Markets Association Hrvatska

Skraćeni naziv Udruge je: ACI FMA Hrvatska

Engleski prijevod naziva Udruge je: ACI Financial Markets Association Croatia

Sjedište Udruge je: Zagreb.

Odluku o adresi sjedišta Udruge donose osobe ovlaštene za zastupanje Udruge.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.

Udruga je neprofitna organizacija koja djeluje na načelima javnosti, neovisnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti te slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

Članak 3.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge su Predsjednik Udruge i Tajnik Udruge koji Udrugu zastupaju pojedinačno i samostalno.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge:

odgovaraju za zakonitost rada Udruge
vode poslove sukladno odlukama Skupštine
odgovorne su za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
dostavljaju zapisnike s redovnih sjednica skupštine nadležnom tijelu koji vodi registar Udruga
sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
obavljaju druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Udruge.
Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti osobe ovlaštene za zastupanje Udruge.

Članak 5.

Udruga je član ACI Financial Markets Association, sa sjedištem u Parizu (dalje u tekstu: ACI Pariz).
U ostvarivanju svojih djelatnosti Udruga i njezino članstvo pridržava se smjernica i odrednica ACI-a Pariz te se ovaj Statut, osim na Zakonu i svim relevantnim propisima Republike Hrvatske, temelji i na Statutu ACI-a Pariz.

Članak 6.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o radu Udruge i svim značajnim događanjima Udruge
Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge te putem medija.
Predstavnici medija mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Članak 7.

Udruga se može udruživati u saveze, zajednice, mreže, koordinacije ili druge oblike udruživanja, a također može biti član domaćih i inozemnih udruga ekonomske, financijske, porezne i računovodstvene struke u skladu sa svojim interesima, Statutom te pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge.
Na sve organizirane skupove Udruge članovi inozemnih ACI Club-ova imaju slobodan pristup.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 8.

Cilj Udruge je da potiče, pomaže i razvija trgovanje financijskim instrumentima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, sukladno odrednicama ACI-a Pariz kao i unapređenje i širenje znanja iz ekonomije, a osobito iz područja financijske djelatnosti te poticanja razvoja etike i moralnosti u poslovanju.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području gospodarstva, odnosno financijskih tržišta u bankama, centralnoj banci te ostalim financijskim institucijama.

Udruga potiče "fair" odnose među članovima, povjerljivost informacija, povjerenje, održavanje i širenje profesionalnog ugleda, te etiku i moralnost u poslovanju.

Ostvarivanje ciljeva iz ovog članka Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:
- organiziranjem savjetovanja, predavanja i seminara za članove i druge sudionike
- posredovanjem kod daljnje izobrazbe članova i drugih sudionika
- suradnjom s inozemnim ACI Club-ovima, odnosno razvijanjem programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad drugih srodnih organizacija
- izdavanjem publikacija (letaka, brošura, priručnika i sl.) iz područja djelovanja Udruge

 

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 9.

Svaka punoljetna te poslovno sposobna fizička i pravna osoba može postati članom Udruge, sukladno Statutu i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Članstvo u Udruzi može biti redovno, počasno i pridruženo.
Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut i opće akte Udruge.
Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Udruge.
Pridruženi članovi mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci izvan banaka i drugih financijskih institucijama koje sudjeluju u trgovanju financijskim instrumentima, što uključuje pojedince iz firmi i iz poduzeća koja dobavljaju hardware i software programe te obrazovne organizacije.

Članak 10.

Redovni članovi moraju aktivno sudjelovati u trgovanju financijskim instrumentima na međubankarskom tržištu, domaćem i inozemnom, na poslovima spot i terminskih transakcija, tržištu novca, trgovanju plemenitim kovinama, trgovanju dužničkim vrijednosnim papirima, domaćim i stranim novčanicama i kovanim novcem, poslovima administriranja upravljanja rizicima koji proizlaze iz navedenog trgovanja i moraju biti odgovorni za navedene poslove. Svoje aktivnosti redovni članovi obavljaju u okviru banaka i drugih financijskih institucija koje posluju u Republici Hrvatskoj.
Redovni članovi moraju imati najmanje dvije godine iskustva na području trgovanja financijskim instrumentima, prije podnošenja zahtjeva za učlanjivanje u redovno članstvo.
Pridruženi članovi moraju imati najmanje dvije godine iskustva na području trgovanja financijskim instrumentima, prije podnošenja zahtjeva za učlanjivanje u pridruženo članstvo.

Članak 11.

Odluku o prijemu u redovno i pridruženo članstvo donosi Izvršni odbor Udruge, po primitku molbe za prijem kandidata.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Izvršni odbor Udruge.
Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova koji vodi Tajnik Udruge.
Registar članova vodi se elektroničkim putem i obvezno sadrži slijedeće podatke:

osobno ime (naziv) člana
OIB člana te datum rođenja člana
datumu pristupanja Udruzi
kategorija članstva kao i datum prestanka članstva u Udruzi
Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Prava i obveze svih članova Udruge su:
- da aktivno sudjeluju na svim manifestacijama koje organizira Udruga,
- da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
- da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
- da redovito plaćaju članarinu,
- da čuvaju i podižu ugled Udruge.
Pravo da budu birani u organe Udruge te pravo glasovanja na Skupštini imaju redovni članovi Udruge.
Pridruženi članovi imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine te imaju pravo glasovanja.
Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava glasa.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- prestankom djelovanja Udruge,
- pisanom izjavom člana o istupanju iz članstva uz prethodno podmirenje svih članskih obaveza
- neplaćanjem članarine
- smrću člana fizičke osobe
- isključenjem iz članstva.

 

IV. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 14.

Sud časti je tijelo Udruge koje vodi stegovni postupak te izriče stegovne mjere zbog članskih povreda predviđenih ovim Statutom.

Članak 15.

Članovi Udruge odgovaraju stegovno za:

povredu svojih članskih dužnosti,
povredu Statuta i drugih općih akata u Udruzi,
zlouporabu izbornih funkcija, ugrožavanje interesa Udruge,
neizvršavanje financijskih i materijalnih obveza prema Udruzi, posebice neplaćanje članarine do kraja godine za tekuću godinu
nanošenjem štete interesima Udruge i narušavanjem ugleda Udruge.
Stegovne mjere su:
- opomena
- isključenje člana iz Udruge

Članak 16.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti:
- osobe ovlaštene za zastupanje Udruge
- Izvršni odbor
- najmanje 1/10 članova Skupštine Udruge

Članak 17.

Sud časti odlučuje u stegovnom postupku većinom glasova svojih članova.
Odluka o isključenju dostavlja se isključenom članu Udruge osobno ili putem pošte preporučeno s povratnicom.
Isključeni član ima pravo u roku od 8 dana od dana dostave odluke o isključenju podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana od dana dostave žalbe, a odluka Skupštine je konačna.
Protiv odluke Suda časti o stegovnoj mjeri član Udruge može podnijeti žalbu Skupštini Udruge, u roku od 8 dana od dana primitka odluke.
Skupština Udruge je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana od dana primitka žalbe, a odluka Skupštine je konačna.

 

V. TIJELA UDRUGE

Članak 18.

Tijela Udruge čine upravna (izvršna) tijela, nadzorna i druga tijela.
Upravna tijela Udruge su Skupština, Izvršni odbor Udruge, Predsjednik i Tajnik Udruge.
Nadzorno tijelo Udruge je Nadzorni odbor.
Druga tijela Udruge su Sud časti i Odbor za edukaciju.

 

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju svi redovni i pridruženi članovi Udruge.
Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.
Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Udruge ne sazove Izvanrednu Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvati će je predlagač.
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 20.

Redovnu Skupštinu saziva predsjednik Udruge, dostavljanjem pisanih poziva članovima Skupštine i to najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 21.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočno najmanje polovina članova Skupštine Udruge.
Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova Skupštine, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke, ukoliko je nazočna najmanje jedna trećina članova Skupštine Udruge.
Sve odluke donose se javnim ili tajnim glasovanjem.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.
Odluke o donošenju i promjeni Statuta i prestanku Udruge, Skupština donosi 2/3 većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 22.

Skupština Udruge:
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
- bira i razrješava članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
- donosi program rada za jednogodišnje razdoblje kao i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
- donosi financijski plan i usvaja završni račun,odnosno usvaja godišnje financijsko izvješće
-odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Udruge
- donosi odluku o statusnim promjenama Udruge
- razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge,
- odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih,
- rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,
- odlučuje o prestanku Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge, utvrđenim ovim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 

PREDSJEDNIK I TAJNIK UDRUGE

Članak 23.

Predsjednik i Tajnik Udruge pojedinačno i samostalno predstavljaju i zastupaju Udrugu u pravnom prometu i odgovaraju za zakonitost rada Udruge, a bira ih Izvršni odbor na vrijeme od 3 godine.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Izvršnog odbora te:
- saziva sjednice Skupštine Udruge i Izvršnog odbora te predlaže dnevni red,
- predsjeda sjednicama Skupštine
- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine
- odlučuje o raspolaganju imovinom Udruge
U slučaju odsutnosti predsjednika Udruge, zadaće iz prethodnog stavka ovog članka preuzima tajnik Udruge.
Tajnik Udruge obavlja administrativne poslove u Udruzi.
Tajnik vodi Registar članova i vodi brigu o aktivnostima priljeva sredstava za rad Udruge, vodi zapisnik sa sjednice Skupštine Udruge, prati natječaje i obavještava članove Udruge o istima.
Izvršni odbor Udruge, Skupština može razriješiti 2/3 većinom prisutnih članova Skupštine Udruge i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijeli Izvršni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Izvršnog odbora, Skupština bira nove članove Izvršnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
U slučaju isteka mandata tijelima udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje Udruge upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Skupštine koji su upisani u Registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

IZVRŠNI ODBOR UDRUGE

Članak 24.

Izvršni odbor ima 10 članova koje bira Skupština na vrijeme od 3 godine.
Izvršni odbor Udruge:
- između svojih redova bira predsjednika i tajnika Udruge,
- utvrđuje prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna,
- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
- odlučuje o visini članarine,
- odlučuje o prijemu u članstvo Udruge
- brine se o informiranju članstva i javnosti,
- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Izvršnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 25.

Nadzorni odbor ima 2 člana koje bira Skupština na vrijeme od 3 godine. Članovi Nadzornog odbora donose odluke jednoglasno. Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.
Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
- primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,
- ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Izvršnog odbora i Skupštine, ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.
Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana, primjenjuju se odredbe članka 23. ovog Statuta.

 

ODBOR ZA EDUKACIJU

Članak 26.

Odbor za edukaciju ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 3 godine, a koji između sebe biraju Predsjedavajućeg člana.
Obveze Odbora su:
- stalna briga o stručnom usavršavanju članova Udruge,
- održavanje kontakta s ACI Financial Markets Association,
- održavanje kontakata sa specijaliziranim firmama koje se bave edukacijom dealera,
- organizacija seminara,
- organizacija ispita za ACI Certificate, Diplomu, Fellowship itd.
- sudjelovanje na sjednicama Izvršnog odbora, kada se raspravlja o temama iz oblasti rada Odbora.
Odbor za edukaciju za svoj rad odgovora Predsjedniku Izvršnog odbora.

 

SUD ČASTI

Članak 27.

Sud časti sastoji se od 3 člana Udruge koji se biraju na Skupštini na rok od 3 godine. Članovi Suda časti između sebe biraju Predsjedavajućeg člana. Na zahtjev Izvršnog odbora Sud časti daje mišljenje o članovima Udruge, koji postupaju suprotno dobrim poslovnim običajima i koji ne ispunjavaju redovito svoje obveze prema Udruzi. Članovi Suda časti ne mogu biti istovremeno i članovi Izvršnog odbora Udruge.
Sud časti za svoj rad odgovora Predsjedniku Izvršnog odbora.

Članak 28.

Na način i postupak razrješenja Odbora za edukaciju, Suda časti ili pojedinog njihovog člana primjenjuju se odredbe članka 23. ovog Statuta.

 

VI. IMOVINA UDRUGE

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva
- pokretna i nepokretna imovina
- druga imovinska prava

Novčana sredstva Udruga ostvaruje od:
- članarine,
- kotizacija,
- marketinga,
- doprinosa financijskih organizacija
- ostali prihodi sukladno Zakonu.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom Udruge, a u skladu sa zakonom.

Visina članarine utvrđuje Izvršni odbor natpolovičnom većinom najkasnije do 30. prosinca za sljedeću kalendarsku godinu.

Svaki redovni član Udruge plaća članarinu Udruzi i ACI Pariz. Udruga prosljeđuje odgovarajući dio uplaćene članarine u ACI Pariz.

Pridruženi članovi plaćanu članarinu samo Udruzi ACI FMA Hrvatska.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 30.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Udruge.

 

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 31.

Spor ili sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za članove Udruge.

Članak 32.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge, članovi Udruge će spor pokušati riješiti mirnim putem.
Ako postupak mirenja ne uspije, Predsjednik Udruge je nadležan za rješavanje spora / sukoba interesa.
Protiv odluke Predsjednika o sporu / sukobu interesa nezadovoljni član ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Odluka Predsjednika Udruge postaje konačna ako žalba u roku nije podnesena, a ako je žalba podnesena, odluka Skupštine o žalbi je konačna.
Ukoliko spor/ sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o kome odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/ sukob interesa.
Po konačnosti odluke Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno sa konačnom odlukom

 

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 33.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna statuta priprema i utvrđuje Izvršni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge. Izvršni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani na raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog statuta.

Članak 34.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.
Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom primijenit će se odredbe Zakona o udrugama i drugi relevantni propisi.

Članak 35.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

IX. PRESTANAK UDRUGE

Članak 36.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine Udruge te u drugim slučajevima propisanim Zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine. Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

X. LIKVIDATOR UDRUGE

Članak 37.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruge.
Likvidatora imenuje i opoziva Skupština Udruge. Likvidator ne mora biti član Udruge.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu državne uprave.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut Udruge donesen na sjednici Skupštine Udruge dana 31.05.2003 godine.

U Zagrebu, 1. lipnja 2019.g.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Mladen Miler